tr • en

Eğitim

Farklı hedef kitlelere, gereksinime özel medikal eğitimler

Eğitimlerimiz, sizlerden gelecek talep ve öneriler doğrultusunda, farklı başlık ve içerikte hazırlanmaktadır. Eğitim dili Türkçe veya İngilizce olabilmektedir. Eğitim süresi, içerik, teorik ya da uygulamalı olması durumuna ve ihtiyaca göre birkaç saatten birkaç güne kadar değişiklik gösterebilmektedir.

Eğitim başlıkları

   1. Araştırma planlama ve yürütme
    • Tez çalışması planlama
    • Deneysel hayvan çalışmaları
    • İnsan araştırmaları
     • Tıpta araştırma yöntemleri: Girişimsel ve gözlemsel
     • İyi Klinik Uygulamalar (İKU/GCP) ve ilgili mevzuat
     • İnsan araştırmalarının etik boyutu ve ilgili mevzuat
     • Yayınlanabilir nitelikte klinik araştırma planlama
     • Araştırma protokolu hazırlama
     • Etik Kurul (EK) dosyası hazırlama
   2. Araştırma sonuçlarının yorumlanması
    • Makale okurken: “Tasarım, istatistik, yorum”
    • Hekimler için temel istatistik
     • Temel istatistik kavramlar:
      • Veri çeşitleri
      • Merkezi eğilim ölçütleri
      • Yayılım ölçütleri
      • Verilerin dağılımı
      • Hipotez testleri, Tip 1 ve tip 2 hata, p değeri
      • Örneklem büyüklüğü çalışmanın gücü
      • Güven aralığı kavramı
      • Analiz popülasyonları (per protocol, intent-to treat)
     • İstatistik analiz çeşitleri:
      • Tanımlayıcı istatistikler
      • Karşılaştırma analizi
      • Bağıntı analizi
      • Tek değişkenli analiz
      • Çok değişkenli analiz yöntemleri
      • Odds oranı, relatif risk, hazard oranını yorumlama
      • Sağkalım analizi
     • Orta ve ileri seviyede istatistik: Uygulama / atölye çalışması
   3. Araştırma sonuçlarının sunumu
    • Makale yazma teknikleri
    • Poster ve slayt sunumu hazırlama
    • Tıpta uzmanlık / doktora tezi yazımı
   4. Diğer
    • Farmakoepidemiyoloji ve farmakonomi konuları

Eğitim yöntemleri

Eğitimler, katılımcı sayısı ve hedef kitleye uygun şekilde, interaktif yöntemlerle uygulanmaktadır. Eğitim programları, şirketimizin mevcut eğitim paketlerinin uygulanması şeklinde olabileceği gibi, gereksinime ve katılımcı profiline göre yeniden oluşturulabilmektedir.

Eğitim materyali

Eğitimlerde katılımcılara amaca uygun nitelikte eğitim materyali sağlanmaktadır. Eğitim materyalinin niteliği, yukarıda açıklandığı gibi standart – mevcut eğitim materyallerimiz – veya gereksinime göre hazırlanmış özel eğitim materyalleri olabilmektedir.
İstenirse sponsorun temin edeceği eğitim materyalleri de kullanılmaktadır.

Eğitim değerlendirme

Gerekli görülen hallerde, eğitim öncesinde, sırasında ve/veya sonunda katılımcılara bilgi / beceri değerlendirmesi yapılmaktadır.
Tüm eğitimlerde katılımcılardan eğitimin niteliği ve geleceğe yönelik talepleri konusunda geribildirim alınmaktadır.

Eğiticiler

Konu ve katılımcı profiline uygun şekilde, şirket içinden veya dışından (diğer eğitim şirketleri veya akademik kurumlardan) konunun uzmanları eğitici olarak görev yapmaktadırlar.